ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
PODATKI 2021.jpg
ban-defibrylator_Easy-Resize.com.jpg
ban-500plusa (Copy).jpg
ban-odpady.jpg
banner_NSPa.jpg
banner_burmistrz5.jpg
banner GEOPORTAL.jpg
ban_prezentacja.jpg
ban-sesja2.jpg
przedsiebiorcy.jpg
tvrypin.jpg
budżet_ok.jpg
1.jpg
banner_informator_2b.jpg
ban-newsletter.jpg
smsinfo.jpg
ban-cmentarz.jpg
ban-biblioteka.jpg
Banerek - repertuar.jpg
Rekrutacja 2021/2022

INFORMACJE OGÓLNE

Rekrutacja do przedszkoli publicznych

Do publicznych przedszkoli Gminy Miasta Rypin przyjmuje się dzieci na wolne miejsca i po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wniosek rodzica kandydata do przedszkola. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę jednakowe w całym kraju kryteria przyjęcia dzieci do przedszkoli publicznych ustalone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe tj.

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania bierze się pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Miasta Rypin  (Uchwała nr XXX/221/17) z dnia 14  lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin, liczby punktów przyznawanych każdemu kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów).

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja powołana przez dyrektora.

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do wybranego przedszkola otrzymają do 7 maja 2021 r. pisemną informację od Burmistrza Miasta Rypin wskazującą przedszkole, gdzie takie miejsce jest zapewnione.  

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta Rypin mogą być przyjęci do przedszkoli publicznych, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w danym przedszkolu są nadal wolne miejsca.

Terminy rekrutacji określa Zarządzenie nr 11/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22  stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin  na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacja do klasy pierwszej w szkole podstawowej

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci na podstawie zgłoszenia. Ten tryb dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły mogą  być przyjęte do klasy pierwszej jeżeli:

1) szkoła, po przyjęciu dzieci zamieszkałych w jej obwodzie nadal dysponuje wolnymi miejscami oraz

2) przeprowadzone zostanie na te miejsca postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Rady Miasta Rypin w sprawie kryteriów przyjęcia uczniów do klas pierwszych ( Uchwała nr XXX/223/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 14  lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej).

 

Terminy rekrutacji określa Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin na rok szkolny 2021/2022.

 

Rekrutacja do klasy I lub do klasy wyższej niż I oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej

1.  Do klasy oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej  lub do klasy wyższej niż I , w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie, przyjmuje się kandydatów, którzy:

1)  posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w  oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału;

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w  danym oddziale.

2.  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa powyżej, niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

3.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust.2 Ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tzw. kryteria ustawowe: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata,  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą).

 

Rekrutacja do pierwszych klas publicznych szkół artystycznych

1.  Do publicznych szkół  artystycznych mogą być przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego.

2.  Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły  artystycznej dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole  artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

3.  Publiczna szkoła artystyczna prowadząca kształcenie zawodowe może, w zależności od zakresu kształcenia, zażądać zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji, wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji.

4.  Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki badania przydatności albo egzaminu wstępnego w zakresie uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. Ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( tzw. kryteria ustawowe: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata,  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą).

 

 

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki przyjmowania kandydatów do poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków,

2) sposób, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych, w tym zakres, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania przydatności i egzaminu wstępnego,              o których mowa w ust. 4, egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 7, oraz skład             i szczegółowe zadania odpowiednio komisji rekrutacyjnej i komisji kwalifikacyjnej,

 

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się