ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
PODATKI 2021.jpg
ban-defibrylator_Easy-Resize.com.jpg
ban-500plusa (Copy).jpg
ban-odpady.jpg
banner_NSPa.jpg
banner_burmistrz5.jpg
banner GEOPORTAL.jpg
ban_prezentacja.jpg
ban-sesja2.jpg
przedsiebiorcy.jpg
tvrypin.jpg
budżet_ok.jpg
1.jpg
banner_informator_2b.jpg
ban-newsletter.jpg
smsinfo.jpg
ban-cmentarz.jpg
ban-biblioteka.jpg
Banerek - repertuar.jpg
Pomoc Zdrowotna dla Nauczycieli
  • Rada Miasta Rypina na podstawie art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela corocznie zapewnia w budżecie odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
  • Organ prowadzący w drodze uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.
  • Do otrzymania pomocy uprawnieni są nauczyciele korzystający z opieki zdrowotnej zatrudnieni w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć. Uprawnienia zachowują również nauczyciele po przejściu na emeryturę lub rentę.
  • Wnioski o pomoc zdrowotną należy składać do Burmistrz Miasta Rypina. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie, oświadczenie o przeciętnych miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł przychodu osiągniętych w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających termin złożenia wniosku i oświadczenie o uzyskaniu lub staraniu się o uzyskanie pomocy zdrowotnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz udokumentowane dodatkowe koszty związane z leczeniem
  • Prowadzeniem spraw związanych z pomocą zdrowotną dla nauczycieli zajmuje się Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Rypinie ( pok. 202) ul. Warszawska 40.
  • Wszelkich informacji udzielą pracownicy Zespołu   pod nr. tel. 54 280 96 48

 

 

Uchwała Nr X/90/07
Rady Miasta Rypina
z dnia 29 czerwca 2007 r.
 
w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych    
     w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 
Na podstawie art. 72 ust.1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.674 ze zm.[1]) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.2)
 
 uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1. 1.
Zasady określone w niniejszej uchwale mają zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach   i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rypin oraz do nauczycieli emerytów  i rencistów objętych pomocą socjalną przez jednostki prowadzone przez Gminę Miasto Rypin, zwanych dalej nauczycielami, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Warunek dotyczący zatrudnienia uważa się za spełniony jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, w każdej w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć.
 
§ 2. 1.
Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego.
2. Wysokość jednorazowego zasiłku nie może przekraczać 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.3).
3.W wyjątkowych przypadkach górna granica kwoty zasiłku wymieniona w ust.2 może być zwiększona do 60% w miarę posiadanych środków na ten cel.
 
§ 3. 1.
Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w danym roku budżetowym, zwane dalej środkami finansowymi, stanowią 0,1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rypin
2. Środkami finansowymi, o których mowa w ust.1, dysponuje Burmistrz Miasta Rypina, zwany dalej Burmistrzem.
3. Określone w § 2 zasiłki pieniężne przyznaje Burmistrz na podstawie wniosku komisji.
 
§ 4. 1.
Komisję do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielom, o której mowa w § 3 ust 3 powołuje Burmistrz.
2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzą:
1) przedstawiciel Burmistrza - przewodniczący,
2) przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych,
3) przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel a w przypadku nauczyciela emeryta bądź rencisty ze szkoły, w której jest on objęty opieką socjalną.
3. Wnioski komisji przechodzą zwykłą większością głosów, z tym że w przypadku jednakowej liczby głosów za i przeciw głos przewodniczącego jest decydujący.
4. Członkowie komisji są zobowiązani do zachowania tajemnicy informacji o stanie zdrowia nauczyciela ubiegającego się o pomoc zdrowotną
 
§ 5. 1.
Wnioski nauczycieli o przyznanie zasiłku pieniężnego rozpatruje się co najmniej raz na pół roku.
2. Wypłaty zasiłków dokonuje organ prowadzący w kasie Urzędu Miejskiego.
 
§ 6.
Ze środków finansowych na pomoc zdrowotną mają prawo korzystać nauczyciele, którzy:
1) leczą się w innej miejscowości z powodu braku placówki służby zdrowia w ich miejscu zamieszkania,
2) leczą się w miejscu zamieszkania z powodu przewlekłej choroby lub gdy przebieg choroby nauczyciela jest wyjątkowo ciężki,
3) korzystać muszą z pomocy leczniczej specjalistycznej w innej miejscowości mimo istnienia ośrodka zdrowia w miejscu pracy lub miejscu zamieszkania.
 
§ 7. 1.
 Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną poparte zaświadczeniem lekarskim, oświadczeniem o przeciętnych miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł przychodu osiągniętych w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających termin złożenia wniosku i oświadczeniu o uzyskaniu lub staraniu się o uzyskanie pomocy zdrowotnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz udokumentowanymi dodatkowymi kosztami związanymi z leczeniem składają zainteresowani nauczyciele do Burmistrza.
2. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku może wystąpić nauczyciel albo jego opiekun, jeżeli ten nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie.
3. Z inicjatywą w sprawie przyznania zasiłku może wystąpić również dyrektor szkoły, lub nauczycielskie związki zawodowe.
 
§ 8.
Przy rozpatrywaniu wniosków nauczycieli należy brać pod uwagę nie tylko wysokość udokumentowanych kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z przeprowadzeniem leczenia, ale również całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną (choroba przewlekła, konieczność dalszego leczenia w domu, stosowania specjalnej diety, zapewnienia dodatkowej opieki dla chorującego itp.).
 
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.
 
§ 10.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
 
       dr Piotr Gałkowski
 
 
 
Uzasadnienie
 
Przedłożony projekt uchwały w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania związany jest z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. ustawy z dnia 18.10.2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. z 2006 Nr 220, poz. 1600), która m.in. zmieniła brzmienie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Organ prowadzący szkoły, poza istniejącym już obowiązkiem przeznaczenia corocznie w budżecie środków na pomoc zdrowotną nauczycieli zobligowany został do określenia rodzajów tych świadczeń, form, warunków i sposobu ich przyznawania.
Proponowana uchwała kompleksowo rozwiązuje problem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach oraz nauczycieli emerytów i rencistów objętych świadczeniami socjalnymi.
Projekt uchwały utrzymuje obowiązującą dotychczas zasadę naliczania środków na ten cel   i nie skutkuje finansowo w budżecie miasta na 2007 r.


[1] Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 Nr 17, poz. 95, Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327
3 Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314
 
Uchwała Nr XXV/270/08
Rady Miasta Rypina
z dnia 28 listopada 2008 roku
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
 
 
 
                Na podstawie art. 72 ust. 1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2)uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1.
W uchwale Nr X/90/07 Rady Miasta Rypina z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania, wprowadza się następujące zmiany:
 
1.       § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Określone w § 2 zasiłki pieniężne przyznaje Burmistrz Miasta Rypina”.
 
§ 2.
Uchyla się § 4 uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
                                                                                             Przewodniczący Rady Miasta
 
                                                                                                       dr Piotr Gałkowski
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
 
            Zmiana spowodowana jest delegacją zawartą w Karcie Nauczyciela (art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.), która upoważnia jedynie radę do ustalenia kryteriów i trybu przyznawania świadczeń w postaci pomocy zdrowotnej, nie daje jednak prawa do powołania komisji, która w sposób sformalizowany uczestniczyłaby w procedurze przyznawania w/w świadczeń.
 
 
 
Opracowała: Małgorzata Świtalska


1              Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 160, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917
2              Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.
Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się