ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
PODATKI 2021.jpg
ban-defibrylator_Easy-Resize.com.jpg
ban-500plusa (Copy).jpg
ban-odpady.jpg
banner_NSPa.jpg
banner_burmistrz5.jpg
banner GEOPORTAL.jpg
ban_prezentacja.jpg
ban-sesja2.jpg
przedsiebiorcy.jpg
tvrypin.jpg
budżet_ok.jpg
1.jpg
banner_informator_2b.jpg
ban-newsletter.jpg
smsinfo.jpg
ban-cmentarz.jpg
ban-biblioteka.jpg
Banerek - repertuar.jpg
Dostępność

Deklaracja dostępności

 

Urząd Miasta Rypin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Miasta Rypin.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • brak opisów zdjęć,
 • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.
 • formularze nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych.

Wyłączenia:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Strona internetowa Urzędu posiada ułatwienia:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona www została zaprojektowana zgodnie ze standardem WCAG 2.1 tak, aby była możliwa do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej zarządzanej przez Urząd Miasta Rypin.

Publikacja niniejszej strony: 25.02.2013

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Opublikowano 2021-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Marcin Kowalczyk, .

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (54) 280 96 22.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

 

Urząd Miasta Rypin

87-500 Rypin, ul. Warszawska 40

tel.: 54 280 96 00

e-mail:

strona internetowa: www.rypin.eu

Dostępność architektoniczna

 

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Wejście do Urzędu Miasta Rypin: do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Warszawskiej 40. Do budynku prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim, podjazd zabezpieczony jest barierką. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na parter budynku prowadzą schody. Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje. W budynku nie ma platformy przyschodowej. Do budynku można dostać się windą. Winda jest z tyłu budynku. Windą można dostać się na pierwsze piętro budynku, gdzie znajduje się sekretariat i biuro podawcze.

 

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed budynkiem. Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.

Toalety wewnątrz budynków nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W Urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i jest zgodny ze standardami W3C. Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

Skróty klawiaturowe:


Tab - powoduje przejście na następny klikalny element
Shift + Tab - powoduje przejście na poprzedni klikalny element
1 - strona główna
2 - aktualności
3 - portal
4 - plan miasta
5 - baza obiektów
6 - kalendarz wydarzeń
8 - spacer
e - e-publikacje
g - galerie
f - multimedia
o - ogloszenia
i - oferty inwestycyjne
m - mapa strony
c - kontrast
l - większa czcionka
s - mniejsza czcionka
d - domyślna czcionka
h - menu główne

Korzystanie ze skrótów:


Internet Explorer:
- Alt + klawisz dostępu, potwierdzić wybór klawiszem ENTER
Firefox:
- Shift + Alt + klawisz dostępu
Opera:
- Shift + Esc + klawisz dostępu
Chrome:
- Shift + Alt + klawisz dostępu (oprócz cyfr)
- Alt + klawisz dostępu (cyfry)

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się